Incoterms

Incoterms är internationellt erkända regler vilka beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och hur länge. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd. Reglerna har förändrats ett antal gånger under årens lopp för att alltid vara anpassade till utvecklingen av internationell handel. Den version som nu gäller har beteckningen Incoterms 2020. Incoterms är erkända av myndigheter och domstolar världen över.

Det är mycket viktigt att företagen (parterna) skriver kontrakt om vad som ska gälla under transporten. Leveransvillkoret bestämmer vem som ska betala försäkring av varorna under transporten, när risken för varorna övergår från säljaren till köparen m.m.

Varor transporteras mellan köpare och säljare och det gäller att fastställa vem som står risken för varorna och vem som ska ombesörja och betala för transporten. Detta har betydelse för vilken av parterna som ska lämna uppdraget till en transportör eller en speditör. Vid internationell handel minskar Incoterms risken för missförstånd vilka annars kan leda till framtida juridiska problem. Rekommendationen är att leveransvillkoret anges med 3-ställig kod eller full text på engelska med angivande av ort följt av Incoterms 2020.

När det gäller försäkring tar Incoterms endast upp de fall då säljaren måste teckna försäkring för köparens risk. Egna risker har respektive part att avgöra behovet av försäkring.

EXW    FCA    FAS   FOB   CFR   CIF   CPT   CIP   DAP   DPU  DDPEXW, Ex Works
(Fritt säljarens magasin)

Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för avhämtning på sitt företag, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. Säljaren har inget ansvar för varorna vid lastningen på det transport- medel som köparen bestämt. Det är köparen som skall ordna export, import, tullformaliteter samt stå för alla kostnader och risker. EXW är enligt Incoterms det leveransvillkor som ger säljaren det minsta ansvaret. Köparen bör ej använda EXW om han inte har möjlighet att genomföra de formaliteter som krävs för export. EXW kan brukas vid alla sorter av transporter. Köparen står faran för godset under hela transporten

Ev. försäkring tecknas av köparen.

FCA, Free Carrier
(Fritt lastat) (Med angiven plats)

Säljaren skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till den transportör som köparen kontrakterat. Därefter övergår risken för skador och förlust av varorna på köparen. Säljaren ska överlämna varorna, utfärda faktura, deklarera varorna för export och meddela köparen att varorna är levererade. Köparens uppgift är att ordna transport, tala om för säljaren var varorna ska överlämnas samt utföra tull- deklaration för importen. FCA går att använda vid alla former av transporter.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

FAS, Free Alongside Ship

(Fritt fartygets sida) (Med angiven inlastningshamn)

FAS används bara vid sjötransporter.

Säljaren skyldigheter upphör när varorna är placerade vid fartygets sida, på kaj eller pråm, vid den avtalade lastningshamnen. Säljaren ska skriva faktura och tala om för köparen att varorna levererats. Risken för skador och förlust av varorna övergår därefter på köparen. Efter denna tidpunkt får köparen stå för alla kostnader. Köparen ska skriva kontrakt angående transport, betala transportkostnaden samt utföra tullformaliteter för export och import. Säljaren ska hjälpa köparen med den dokumentation som kan behövas vid tulldeklarationen för export, om köparen begär detta.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

FOB, Free On Board

(Fritt ombord) (Med angiven inlastningshamn)

FOB används bara vid sjötransport.

Säljaren har uppfyllt sin skyldighet när varorna passerat fartygets skeppssida i den inlastningshamn som bestämts. Därefter övergår risken till köparen. Säljaren står för lastningskostnaderna. Vid FOB skall säljaren deklarera varorna för export samt skriva ut faktura. Säljaren ska också meddela köparen när varorna har levererats. Transporten ordnas av köparen. Han måste informera säljaren om transporten för att denne ska kunna organisera lastning av varorna. Köparen står för kostnaderna efter det att varorna passerat skeppssidan och ombesörjer importen av varorna.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

CFR, Cost and Freight

(Fri kostnad och frakt) (Med angiven destinationshamn)

CFR används endast vid sjötransport.

Export och transport sköts av säljaren som också står för kostnaderna till ankomsthallen. Säljaren står för risken vid skador och förlust av varorna tills de passerat skeppsrelingen vid lastningshamnen. Risken övergår på köparen när varorna lastats i lastningshamnen. Säljaren ska meddela köparen när varorna lastats samt informera om när transportens beräknas ankomma. Ansvaret för tulldeklarationen för importen och avlastningen av varorna i ankomsthallen ligger hos säljaren.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

CIF, Cost, Insurance, Freight

(Fri kostnad, försäkring och frakt) (Med angiven destinationshamn)

CIF används bara vid sjötransport.

CIF betyder att båda parter har samma skyldigheter och rättigheter med undantag att säljaren har skyldighet att teckna och betala en sjötransport- försäkring. Köparen står risken efter det att varorna lastats i avgångshamnen. Detta innebär att vid skador eller förlust så betalar försäkringsbolaget ut ersättning till köparen. Säljarens är endast skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd. Vill köparen ha en försäkring med utökad täckning skall säljaren ordna det men köparen ska stå för kostnaden, om man inte avtalat något annat i köp-sälj avtalet. Det är köparen som ska ordna med importen och avlastningen i ankomst- hamnen om det inte ingår i transporten.

Försäkring skall tecknas av säljaren för köparens räkning till angiven destinationshamn.

CPT, Carriage Paid To

(Frakt betald till) (Med angiven bestämmelseort)

Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som avtalats. Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt. För det mesta sker transporten i containers. Det är köparen som tecknar försäkring och handhar importen av varorna. CPT kan användas vid alla former av transporter och är brukligt vid t ex container- transporter. Faran övergår då godset avlämnats till den förste fraktföraren.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

CIP, Carriage and Insurance Paid To

(Frakt och försäkring betald till) (Med angiven bestämmelseort)

CIP är liktydigt med CPT förutom att säljaren tecknar en försäkring (med minimalt skydd). Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och ev andra dokument som avtalats. Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt. Det sker för det mesta i containers. Det är köparen som sköter importen av varorna. Gällande överlåtelse av försäkringsdokument och risker se CIF. CIP kan användas vid alla former av transport och är vanlig vid container- transporter.

Försäkring skall tecknas av säljaren (för köparens räkning) till angiven destinationsort.


DAP, Delivered At Place
(Levererat angiven plats)

Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader.

DAP kan användas för alla former av transporter.

Försäkringsrekommendation: Försäkring tecknas av säljaren till avtalad destination.

Säljaren står risken för godset under hela transporten.DPU – Delivered at Place Unloaded

(Namngiven plats i destinationshamn eller destinationsort)

Säljaren står risken för godset fram tills det är lossat på angiven destination. Köparen står för risken från det ögonblick godset är tillgängligt på terminal efter lossning. Avtalet måste ange vilken terminal (hamn, kaj, väg, järnväg eller flygterminal) på destinationen där godset är tillgängligt efter lossning.

Försäkringsrekommendation: Försäkring tecknas av säljaren fram tills att godset är lossat på angiven terminal.

Överlämning från säljare till köpare: När godset är lossat på avtalad terminal.DDP, Delivered Duty Paid

(Leverans inklusive tull betald) (Levererat förtullat, med angiven destinationsort i importlandet)

Säljaren ombesörjer och betalar transport till slutdestinationen samt genomför import av varorna. Säljaren står risken för skador och förlust av varorna tills de nått angiven ort. Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift. När säljaren meddelat köparen att varorna levererats överförs risken till köparen. DDP kan användas vid alla transporter. Säljaren står faran för godset under hela transporten.

Ev försäkring tecknas av säljaren.