Tänk på det här när du begär förmånsbehandling för ursprungsvaror


När du begär förmånsbehandling för ursprungsvaror behöver du styrkande handlingar som intygar varans ursprung. Vid kontroller upptäcker vi ibland fel på dessa styrkande handlingar. Därför kommer här en checklista med sådant du behöver tänka på.

Tänk på att:

    • spara ursprungsintyget i fem år.
    • spara ursprungsintyget i original, inte endast i digital form eller som kopia.
    • se till att värdegränser för deklarationer om ursprung på faktura eller annat kommersiellt dokument inte har överskridits. Exportörer som har ett särskilt tillstånd får upprätta deklarationer om ursprung oavsett ursprungsvarornas värde. Även andra exportörer får upprätta dessa om ursprungsvarornas värde i sändningen inte överstiger ett visst belopp, vanligen 6 000 euro.
    • se till att exportören har fyllt i rätt HS-nummer för varan när ”W” är angivet i fält 8 på GSP-certifikatet. Exportören anger ”W” för att tala om att varan är tillräckligt bearbetad eller behandlad för att få ursprungsstatus. Om inte HS-numret (det fyra första sifforna i varukoden) som anges efter bokstaven W överensstämmer med varans klassificering i EU, kan du inte använda ursprungsintyget för att få förmånsbehandling.
  • se till att det finns en underskrift av deklarationer om ursprung på faktura eller annat kommersiellt dokument.
  • inte begära förmånsbehandling för en större mängd än den som ursprungsintyget omfattar. Exempel: ursprungsintyget omfattar 200 t-shirts, men du har i importdeklarationen begärt förmånsbehandling för 250 t-shirts.

Läs om intyg för förmånsbehandling vid import