Vad är Export?

Export innebär att du för ut en gemenskapsvara från EU:s tullområde. När du exporterar varan ska du först lämna en elektronisk exportdeklaration till Tullverket. Du kan ta hjälp av oss som ditt ombud.

Vissa varor omfattas av exportrestriktioner. Det är därför nödvändigt att du känner till de villkor som gäller för den vara du tänker exportera.

Europeiska Unionen
Sverige är medlem i EU som är en tullunion. Det innebär att det inte finns några tullar mellan medlemsländerna, men däremot en gemensam tullmur mot omvärlden. Du behöver alltså inte lämna en exportdeklaration när du säljer varor till ett land inom EU:s tullområde.

Trots den fria rörligheten finns det vissa begränsningar eftersom varje EU-land har rätt att i vissa fall stoppa varor med hänsyn till skydd för miljö, hälsa och säkerhet. Exempel på det är narkotika, läkemedel och vapen. I tullsammanhang talar vi om EU:s tullområde.

EU-länder
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta; Nederländerna; Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EU:s skatteområde
Det finns delar av ovanstående länder i EU:s tullområde som inte ingår i EU:s mervärdesskatteområde.

Det innebär att du som avsändare ska lämna uppgifter om utförsel i en exportdeklaration när du för ut varor till dessa områden. Det gäller bland annat Åland och Kanarieöarna, samt vissa områden som hör ihop med Frankrike, Grekland, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

Innan du exporterar är det viktigt att ta reda på om det finns några bestämmelser i mottagarlandet, det vill säga importlandet, som du som exportör måsta ta hänsyn till. För att få mer information om detta kan du kontakta Exportrådet.

EU har slutit olika frihandelsavtal med ett antal länder. Skickar du med ett ursprungsintyg när du exporterar kan din vara bli tullfri eller få tullnedsättning i mottagarlandet.

Finland, och därmed Åland, är medlem i EU. Åland är medlem i tullunionen, men har valt att inte vara med i Skatteunionen. I skattehänseende innebär det att samma regler gäller för handel med Åland som med handel med länder utanför EU.

Funderar du på att skicka varor för bearbetning till ett land utanför EU kan du använda dig av passiv förädling. För att använda sig av passivförädling behöver du ett tillstånd.

Vissa varor – Särskilda bestämmelser
Om din vara omfattas av export restriktioner måste du i allmänhet ha en exportlicens eller någon form av tillstånd. Här är några exempel på varor som omfattas av exportrestriktioner, ansvarig myndighet inom parentes:

För att få tillstånd att exportera en vara som omfattas av exportrestriktioner ska du kontakta ansvarig myndighet.

Det kan dessutom förekomma sanktioner mot vissa länder i form av handelsrestriktioner för särskilda varor. I vissa fall kan man ändå få tillstånd att exportera sådana varor. I dessa fall exportlicens. I Sverige är det Kommerskollegium och Inspektionen för strategiska produkter som är ansvariga för sådana tillstånd.

Klassificering
När du deklarerar en vara för export måste du ange en varukod. Varukoden är en sifferkod som beskriver varan och den styr vilka bestämmelser som gäller vid import och export.

Alla varukoder finns samlade i tulltaxan. Vid export består varukoden normalt av åtta siffror.
Läs mer om detta på Klassificering av varor tullverket.se

Vad händer när varorna lämnar EU?
När varorna kommer till utfartstullkontoret ska du lämna exportföljedokumentet. Det dokumentet visar att exporten är godkänd av oss. Utfartstullkontoret bevakar att varorna som anmälts till export verkligen lämnar gemenskapen. De rapporterar tillbaka till exporttullkontoret om de uppmärksammar några oegentligheter eller om godset lämnat gemenskapen utan anmärkningar.

 Om jag skickar ut varor tillfälligt?
Vill du exportera varor tillfälligt till ett land utanför EU och avsikten är att dessa ska komma tillbaka till Sverige, kan du använda dig av temporär export eller passiv förädling.

Temporär export
Temporär export använder du när du skickar ut varor tillfälligt och avsikten är att de ska returneras till Sverige i oförändrat skick. Det kan vara utställnings- eller undervisningsmaterial, viss yrkesutrustning, varuprover, emballage eller specialverktyg för tillverkning av importvaror.

Har du exporterat dina varor från gemenskapen behöver du inte betala tull och moms för dem vid återimporten, under förutsättning att du kan styrka exporten.

Det är viktigt att du kan säkerställa identifieringen av varorna och att du vid återimporten har någon handling som kan styrka exporten.

Passiv förädling
Passiv förädling kan du använda om du tillfälligt exporterar dina varor till ett land utanför EU för bearbetning eller reparation. Varorna återimporterar du sedan tullfritt eller med nedsatta importtullar.

Observera att du måste ansöka om ett särskilt tillstånd för att kunna använda dig av passiv förädling.

Ursprungsintyg
EU har slutit frihandels avtal med en rad olika länder. Det innebär att om din vara är helt framställd i EU eller tillräckligt bearbetad så att varan har ursprung i EU kan den få tullfrihet eller tullnedsättning i importlandet. Som exportör är det viktigt att du känner till reglerna som finns i avtalen när du utfärdar ett ursprungsintyg.

Det ursprungsintyg som används vid export till länder som frihandelsavtalen omfattar är varucertifikat EUR.1 samt varucertifikat EUR-MED, eller de förenklade formerna fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration.

När du har fyllt i ett varucertifikat ska det stämplas av svensk tullmyndighet eller, mot avgift, av en auktoriserad handelskammare.

Faktura deklarationen är en bestämd formulering som du skriver på exportfakturan.

För att förenkla tullrutinerna kan ett företag ansöka om tillstånd att utfärda de olika fakturadeklarationerna oavsett varornas värde.

Information om hur du ansöker om ett sådant tillstånd hittar du på tullverket.se under Ursprungsvaror.

Vid export till Turkiet kan du utfärda ett varucertifikat A.TR för de flesta varor. För att utfärda ett sådant intyg räcker det att din vara är fri omsättning i EU, det finns alltså inget krav på ursprung.

A.TR är en blankett som också ska stämplas av Tullverket, om du inte har tillstånd av Tullverket att själv utfärda den.

Du kan läsa mer om vilka länder EU har frihandelsavtal med, var du kan ta tag på de olika blanketterna och hur du ska fylla i dessa på tullverket.se under Ursprungsvaror,  Frihandel vid export