När en vara förs in från ett land inom EU räknas det som införsel. Varor som medförs från annat EU-land omfattas huvudsakligen av principen om fri rörlighet för varor inom EU:s inre marknad. Det finns vissa undantag från denna princip. Undantag gäller bland annat för varor som omfattas av införselrestriktioner.

Du måste dock alltid deklarera varor som du importerar från ett land utanför EU, med en importdeklaration, där du talar om vilken vara du importerar, vilken tullavgift du ska betala och om varan omfattas av restriktioner.

Ansvar
Det är du som importör som ansvarar för att din vara blir korrekt klassificerad i importdeklarationen. Det här gäller även om du anlitar ett ombud.

EORI-nummer
I princip all tullhantering kräver Eori-nummer. Det finns i Sverige bara några få undantag från kravet om Eori-nummer. EURI-nummer ansöker Ni om via Tullverkets hemsida och är kostnadsfritt.

Styrkande handlingar
Styrkande handlingar är de handlingar som styrker uppgifter som du lämnar i en tulldeklaration. Du som deklarerar varor som du importerar från ett land utanför EU, måste kunna visa upp styrkande handlingar om Tullverket begär det.

Om du själv eller ditt ombud lämnar tulldeklarationen elektroniskt till Tullverket behöver du inte bifoga några styrkande handlingar. Tänk dock på att du måste kunna visa upp dem om Tullverket begär det.

Exempel på styrkande handlingar vid import är

 1. faktura
 2. tullvärdedeklaration
 3. eventuella ursprungsintyg i original, till exempel GSP-certifikat, EUR-certifikat, fakturadeklaration
 4. andra handlingar som kan krävas för tillämpningen av bestämmelserna för övergång till fri omsättning, till exempel tillstånd och exportbevis
 5. intyg eller tillstånd för en specifik sändning när det gäller importrestriktioner och införselrestriktioner
 6. transportdokument
 7. packlista
 8. frakträkning.

En faktura ska innehålla uppgifter om

 1. säljarens namn och adress
 2. köparens namn och adress
 3. dag då fakturan utfärdats
 4. fakturanummer
 5. antal och typ av kolli, bruttovikt och hur förpackningen är märkt
 6. varubenämning
 7. varans kvantitet
 8. pris för varje varuslag
 9. eventuella rabatter och vilken typ av rabatter
 10. leveransvillkor
 11. För leveranser som du inte betalar eller tar betalt för, kan du använda en proformafaktura.

Exempel på detta är

 1. ersättnings- och garantivaror
 2. prover, reklamföremål
 3. gåvor
 4. returvaror
 5. I proformafakturan ska det stå: ”No charge. Value for customs purposes only.”

Spara dina styrkande handlingar i fem år
Du som importör eller exportör är skyldig att spara dina styrkande handlingar. Du måste kunna visa upp dina handlingar om Tullverket begär det. Det ska vara möjligt att i efterhand rekonstruera de uppgifter som har lämnats i en tulldeklaration.

Ditt ombud kan förvara dina styrkande handlingar hos sig i högst 30 dagar, räknat från den dag då en begäran om klarering kom in. Det är den tid då Tullverket granskar din deklaration och kan behöva kontrollera uppgifterna. Därefter ska ombudet lämna över handlingarna till dig.

Du behöver spara dina styrkande handlingar tillsammans med tillhörande tulldeklaration i fem år räknat från och med året efter det år då godset blev utlämnat. Om det finns föreskrifter i en lag eller annan författning om att du ska spara vissa uppgifter längre tid, är det den föreskriften som gäller.

Förvara dina styrkande handlingar rätt
Det lönar sig att ha bra rutiner för hur du förvarar dina styrkande handlingar. Tänk på att Tullverket kan granska ditt företag i en efterkontroll eller att du kan behöva visa upp ursprungshandlingar eller andra styrkande handlingar i efterhand.

Förvara dina styrkande handlingar på ett så enkelt och lättöverskådligt sätt som möjligt.