INTEGRITETSPOLICY, JEK FORWARDING AB

OBS! JEK FORWARDING AB/NTEX AB har aldrig, och kommer aldrig lämna ut kunduppgifter till 3:e part för marknadsföring. När Ni är kund hos JEK FORWARDING AB/NTEX AB behöver vi ibland behandla Era personuppgifter för att Ni ska kunna nyttja våra tjänster.

Här hittar Ni information om hur vi behandlar Era personuppgifter och vilka rättigheter Ni har. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av Era uppgifter är JEK FORWARDING AB – nu mera NTEX AB

Vi hanterar följande personuppgifter:
– Företagsnamn
– Namn
– Adress
– Organisationsnummer
– Telefonnummer
– E-postadresser– För avisering, information om Era sändningar, Inloggningsuppgifter (när Ni använder ”Log in” sidan)
– Betalningsinformation (såsom bankkonto för betalning)

Vi använder uppgifterna till:
NTEX AB behandlar Era uppgifter enbart för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy. I de flesta fall behöver vi uppgifterna för att kunna tillhandahålla de tjänster Ni begärt. I vissa fall vill vi även tillhandahålla andra tjänster och då ber vi Er om Ert samtycke för dessa tjänster. Detta avsnitt innehåller information om vad vi använder Era personuppgifter för och vilken rättslig grund vi har för respektive behandling.

Hantering av Ert kundavtal:
Vi behandlar Era uppgifter för att kunna uppfylla Ert kundavtal och tillvarata de rättigheter och fullgöra de förpliktelser som ingår i detta.

Vi använder uppgifterna för att identifiera Er som kund, så att Ni kan boka, få support och ge svar på frågor om Era sändningar. Vi behandlar även Era personuppgifter för att administrera det som rör våra tjänster, såsom tullhantering, fakturering eller annan betalning som rör Era sändningar och tillkommande tjänster, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa Er vid frågor om Era tjänst eller avtal när Ni kontaktar oss.

Era personuppgifter används även för informationsutskick som en del av avtalet, till exempel information om avvikelser i trafiken, händelser som kan påverka Er och Era sändningar och liknande. För dessa ändamål vill vi kommunicera med Er genom brev, sms, mms, telefon, e-post och via vår webb. För Er som är kund sedan tidigare fortsätter tidigare inställningar att gälla.

Vill Ni ändra på dessa inställningar så kontaktar Ni oss på: kontakt@ntex.se

Den rättsliga grunden för ovanstående behandlingar är fullgörande av vårt avtal med Er. När vi sparar Era uppgifter samt korrespondens eller liknande har vi gjort bedömningen att vårt intresse av att säkerställa avtal samt att tillhandahålla service av hög kvalitet, överväger risken att vår behandling skulle innebära en kränkning av Er integritet.

Marknadsföring
Som en del av servicen i Ert avtal vill vi informera Er, om nyheter, delge relevant information om transportmarknaden, samt övriga tjänster direkt till Er. Informationen till Er ska vara relevant för Er användning av våra tjänster. För dessa ändamål vill vi kommunicera med Er genom brev, sms, mms, telefon, e-post och via vår webb.

För att erhålla information samt erbjudanden från oss ber vi Er om Ert samtycke till att ta emot detta av oss via ovan nämnda kanaler. Ni kan när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss per telefon eller e-post, kontakt@ntex.se.

Efterlevnad av lagar
Vi behandlar även Era personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, i den utsträckning som krävs för detta. Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av tulldeklarationer samt faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen. Vi lämnar även ut Era uppgifter till polisen på begäran om de är av relevans för utredning av brottsmisstankar.

Hur uppgifterna inhämtas:

Era uppgifter samlas in i samband med att Ni blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när Ni i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information, när Ni väljer att svara på frågeformulär, skickar meddelanden till oss samt om Ni anmäler intresse för prisförfrågan eller om Ni väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev. Vi samlar även in allmän statistik som genereras när Ni använder någon av våra tjänster och produkter, exempelvis sådan information som vi behöver för att förmedla Ert meddelande när Ni skickar e-post till oss. Denna statistik gäller endast företagsinformation samt de sändningar som vi transporterar eller har transporterat för Er. Vi inhämtar även uppgifter från andra källor såsom offentliga register, Tullverket, samt från Er användning av vår webbsida.

Vilken information vi samlar in om Er, beror givetvis på vilka av våra tjänster och produkter som Ni använder. I den mån vår behandling av sådana personuppgifter avviker från vad som framgår i denna integritetspolicy, meddelar vi Er särskilt vad uppgifterna används till samt på vilken grund vi behandlar dem i samband med att uppgifterna samlas in.

Hur länge sparas uppgifterna:
Alla uppgifter som vi samlar in och som genereras när Ni använder våra tjänster och produkter, behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid, beroende på vad de ska användas till och beroende på våra skyldigheter enligt lag. Vi sparar dock aldrig personuppgifter längre än vi måste eller som vi bedömer är rimligt. Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av Era personuppgifter så länge som Ni är kund hos oss och när avtalet mellan oss har upphört raderas (eller anonymiseras) Era uppgifter 36 månader efter sista kunddagen (förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid).

För att kunna administrera och erbjuda Er attraktiva tjänsteerbjudanden och genomföra marknads- och kundanalyser, sparas uppgifter om Er användning av våra tjänster i 18 mån från behandlingens påbörjande.

När det gäller en obetald faktura, sparas uppgifterna till dess att fordran är reglerad eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra några invändningar mot faktureringen, även om det är efter avtalets upphörande.

Vem har tillgång till uppgifterna:
För att kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden, samarbetar vi med olika aktörer som kan behöva tillgång till Era personuppgifter för att uppfylla kundavtalet. Detta avsnitt beskriver vilka som kan ta del av Era personuppgifter.

Anställda
Våra anställda kommer att ta del av Era personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla kundavtalet.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning
Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster som direkt eller indirekt krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med Er. Sådana leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar (outsourcing), åkerier, terminaler och affärssystemets leverantör.
I vissa fall tillhandahålls delar av våra tjänster av externa tjänsteleverantörer, även om de kan vara på plats på våra anläggningar, såsom exempelvis revisor. Vi lämnar endast ut Era uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet enligt gällande dataskyddsreglering. Vi ser då till att leverantören ingår avtal med oss, där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt, beträffande skydd för den personliga integriteten.

Myndigheter
Vi lämnar ut Era personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut, samt till polis, tullverket och skattemyndighet.

Era rättigheter
Ni har rätt att veta vad vi gör med Era personuppgifter, som till exempel när och hur Era personuppgifter behandlas och varför. Ni har dessutom rätt att i vissa fall få ut Era personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Nedan listar vi upp vilka rättigheter Ni har och hur Ni kan utnyttja dem.

Rätt till tillgång
Ni har rätt att få information om vilka personuppgifter om Er vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av Er. Ni måste även kunna legitimera Er med en i Sverige godkänd ID-handling. Ni skall vid förfrågan om utdrag lämna in en obruten förpackning med ett USB-minne, som vi kan skriva Ert utdrag på. Första gången Ni begär utdrag är detta gratis, nästa utdrag är förknippat med en kostnad.

Om vi av någon anledning inte kan uppfylla Era önskemål, kommer vi lämna en motivering till Er. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör Er. Begäran gör Ni till vår VD via kontakt@ntex.se eller via telefon 031-775 52 50, samtidigt styrker Era uppgifter med legitimering. Registerutdraget skickas sedan till Er folkbokföringsadress, alternativt kvitteras ut hos JEK FORWARDING AB.

Rätt till rättelse
Märker Ni att vi har felaktiga uppgifter om Er har Ni rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Ni har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som Ni anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av Era personuppgifter.
Om det inte är möjligt måste Ni vid kontakt med oss kunna legitimera Er med en i Sverige godkänd ID-handling.

Rätt till radering
Vi sparar Era uppgifter i enlighet med vad som framgår ovan. Ni har dock alltid rätt att vända Er till oss och be att Era personuppgifter raderas. Vi kommer då att radera dem i den mån som följer av gällande lag eller förordning.

Rätt till begränsning av behandling
Rätten till begränsning gäller bland annat om Ni anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan Ni även begära att vår behandling av Era personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning
Ni har rätt att invända mot den behandling av Era personuppgifter vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver Ni specificera vilken behandling Ni invänder Er mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen, om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl som väger tyngre än Era intressen.

Klagomål
Om Ni anser att vi behandlar Era personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör Ni anmäla detta till oss så fort som möjligt. Våra kontaktuppgifter framgår nedan.
Ni har också alltid rätt att vända Er till Datainspektionen om Ni har synpunkter på vår behandling av Era personuppgifter.

KONTAKTA OSS:
Om Ni har frågor eller synpunkter är Ni alltid välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig:

NTEX AB

kontakt@ntex.se, Telefon: 031-727 85 00